Wpływ na zdolność kredytową

Zdolność kredytowa – definicja

Według ustawy prawo bankowe przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Oczywiście w przypadku szybkich pożyczek zwanych chwilówkami (ale także dotyczy to kredytów), jako „odsetki” należy rozumieć całkowity koszt pożyczki, łącznie ze wskazanymi w umowie prowizjami, ubezpieczeniami i wszelkimi kosztami, jakie pożyczkodawca ustalił. Daltego ważne jest poznanie kwoty określanej popularnie jako suma „do spłaty”, która winna stanowić pełen koszt chwilówki.

Według wikipedii jest to zdolność osoby prywatnej do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym między kredytodawcą (bankiem) a kredytobiorcą. Bank przed zawarciem umowy kredytowej sprawdza zdolność kredytową podmiotu gospodarczego m.in. przez badanie terminowości rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem uzyskania kredytu. A badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. Oczywiście cała definicja odnosi się również do firm – instytucji finansowych udzielających pożyczek / chwilówek.

Analiza kredytowa

Analiza kredytowa służy zbadaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy. Są jej 3 podstawowe rodzaje:

Analiza ilościowa – polega na ustaleniu wysokości i stabilności uzyskiwanych przez daną osobę dochodów, które zapewniają spłate zaciągniętej pożyczki wraz z jej kosztami w ustalonym przez pożyczkodawcę terminie. Niezbędne do analizy są dokumenty przedstawiane przez pożyczkobiorcę, obrazujące sytuację finansową.

Analiza jakościowa – dokonywaną na podstawie cech jakościowych pożyczkobiorcy. Cechy te mają istotny wpływ na skłonność klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Obejmuje ona ocenę cech osobowych klienta (wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, itp.), a także historia współpracy klienta z pożyczkodawcą, wymagająca ustalenia, m.in. czasu związania klienta z firmą finansową, kształtowania się jego historii pożyczania, a także sprawdzenia terminowości spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Analiza ta obejmuje również ocenę ryzyka wynikającego z transakcji pożyczki, na który wpływ mają: jej kwota, długość okresu pożyczki oraz jakość proponowanych zabezpieczeń – jeżeli są wymagane.

Analiza punktowa – polega na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych pożyczkobiorcy. Firma finansowa ocenia najistotniejsze dla siebie cechy, które mają istotny wpływ na analizę zdolności kredytowej. Ujmuje się np. wiek, płeć, stan rodzinny, sytuację majątkową, wykształcenie, zatrudnienie, wykonywany zawód, osiągane dochody, itp. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną liczbę punktów (przykładowo 8 punktów za wysokie dochody, 5 punktów za dochody średnie, 2 punkty za zadowalające, 0 za niskie).

Konsekwencje niespłacenia pożyczki – wpływ na zdolność kredytową

Firmy finansowe lojalnie ostrzegają przed niespłacaniem pożyczek. Oczywiście podstawową konsekwencją będzie ściąganie długu według procedur windykacyjnych, ale mogą być także inne. Np. Vivus wyjaśnia, że w przypadku braku łatności mogą zostać np. naliczone dodatkowe opłaty za koszt wysłanych wezwań do zapłaty, odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, oraz podjęte zostaną działania windykacyjne przez Pożyczkodawcę lub zlecenie tych działań osobom trzecim. W Net Credit twierdzą, że za pomocą wszelkich możliwych środków będą podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu w spłacie pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. A mogą przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca. VIA SMS ostrzega, że będzie naliczał opłaty dodatkowe od 1’szego dnia zaległości, przekaże sprawę na postępowanie przedsądowe, czyli wyśle wezwanie do zapłaty, potem przekaże sprawę na postępowanie sądowe, którego wynikiem będzie nakaz zapłaty, a na koniec – egzekucja komornicza.

Należy również pamiętać, że będąc dłużnikiem (w wyniku niespłacenia pożyczki) możemy zostać wpisani do wszystkich istniejących rejestrów dłużników, co skutecznie uniemożliwi nam otrzymanie kolejnej pomocy finansowej, na dobrą sprawę od jakiejkolwiek firmy udzielającej chwilówek, bo każda z nich z takich rejestrów korzysta. A nie musi być to tylko słynny BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej – takich rejestrów jest coraz więcej.

Niespłacona pożyczka – czego się spodziewać?

Na początek firma finansowa wypowie umowę pożyczki, z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie. Po jego upływie wystawiany jest bankowy tytuł egzekucyjny, którego klauzulę wykonalności (umożliwiającą jego egzekwowanie) potwierdzi i nada sąd. Instytucja finansowa rozpocznie proces odzyskiwania swej należności. Konsekwencje mogą oznaczać na początek zajęcie rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty lub jakiegokolwiek osiąganego dochodu. Windykacja może objąć również zajęcie lub zlicytowanie przedmiotów należących do dłużnika, np. samochodu, mebli czy czegokolwiek, co ma jakąś wartość – ostatnio „modne” robi się zajmowanie telefonów komórkowych. Konsekwencją niespłacenia chwilówki jest także wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, co uniemożliwi mu w przyszłości zaciągnięcie kolejnej pożyczki. Oczywiście można domagać się usunięcia takiego wpisu, ale dopiero po uregulowaniu długu, czyli zwróceniu go w całości, łącznie ze wszystkimi jego kosztami.

Ponaglenia

Problemy wynikające z nieterminowej spłaty pożyczki mogą mieć nie tylko Ci, którzy tego świadomie unikają lub mają problemy finansowe – może to dotknąć także osób, które o spłacie po prostu zapomniały. Wystarczy, że spóźnimy się ze spłaceniem pożyczki o 1 dzień, a już wysyłają nam ponaglenia. Są one o tyle nieprzyjemne, że zawsze są płatne. I tak za np. za telefon z przypomnieniem o terminie spłaty można zapłacić do kilkunastu złotych, za list – do 50zł, a za odwiedziny pracownika instytucji finansowej (co razcej rzadkie) – nawet ponad 100zł. A że ponaglenia mogą mieć miejsce nawet kilka razy w tygodniu, ich koszt może przewyższyć wysokość wziętej chwilówki! Ponadto każdy dzień zwłoki ze spłaceniem pożyczki skutkuje naliczaniem karnych odsetek.

Egzekucja: komornik lub windykator

Niespłaconą chwilówką może zająć się sądowy komornik. Egzekucję prowadzi się poprzez „wejście” na pensję, zajęcie oszczędności czy sprzedaż wartościowych rzeczy, należących do dłużnika. Znaczna część kwoty, którą odzyska komornik, trafia na jego konto, a tylko reszta do pożyczkodawcy – w efekcie dług jest większy, niż pierwotnie wynosił. Jeżeli sprawę poprowadzi firma windykacyjna, to będą robić wszysto, żeby nakłonić do spłacenia choćby części zadłużenia – poprzez listy, telefony oraz bezpośrednie wizyty. Może to trwać miesiącami, ale jeśli nie nawiążesz z nimi współpracy, wszystko skończy się sądem i egzekucją komorniczą.

Konsekwencje finansowe niespłaconej pożyczki

Podsumowując – niespłacona pożyczka to zawsze wyższe opłaty i doliczone karne odsetki, w wysokości maksymalnej dopuszczalnej przez polskie prawo, czyli ponad 20 %. Od tej reguły nie ma wyjątków. Poza tym – wszystko to, co opisano wyżej. Więc przed wzięcem chwilówki dobrze zastanów się, czy na pewno jest Ci ona niezbędna, oraz, czy wiesz, z czego i kiedy ją będziesz mógł na pewno spłacić. Jeżeli tego nie zrobisz w terminie, możesz wpaść w pętlę zadłużenia, z której uwolnienie się będzie niesamowicie trudne. Niby „oczywista oczywistość”, a nie do wszystkich dociera…

Dodaj komentarz