Słownik

Jeżeli szukasz odpowiedzi, co to jest konto osobiste (ror), oszczędnościowe, lokata; jeżeli chcesz wiedzieć, do czego służy jaki kredyt i czym się różni karta kredytowa od debetowej, dowiesz się tutaj.

 

Konto osobiste

Co to jest konto osobiste? Jest to rodzaj rachunku bankowego bieżącego, który służy do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Dla osób fizycznych prowadzone są rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) – jest rachunek bieżący, na który mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz dochody z innych źródeł.

Konto oszczędnościowe

Jest to rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu łączącego cechy lokaty i rachunku bieżącego. Czas utrzymywania pieniędzy na koncie oszczędnościowym nie ma ograniczeń. Istnieje również możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie, zazwyczaj bez utraty odsetek. Oprocentowanie konta oszczędnościowego jest porównywalne do oprocentowania lokat. Konto oszczędnościowe nie może być używane do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Lokata

Co to jest lokata? Najpopularniejszym rodzajem lokaty jest tzw. lokata terminowa. Jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych, zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić uzyskany kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Klient, wypłacając pieniądze z lokaty przed określonym terminem, zazwyczaj traci całość lub część uzyskanych odsetek. Lokata terminowa to rodzaj depozytu bankowego terminowego – powinny być na nim lokowane środki pieniężne, które nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci wyższego oprocentowania, które jest stałe lub zmienne. Ponieważ powierzone bankom środki pozostają do ich dyspozycji przez dłuższy czas, więc płacą one za depozyty terminowe wyższe odsetki.

Kredyt

Kredyt bankowy – umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą zawierana w formie pisemnej. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada. Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. Innym podmiotom gospodarczym podejmującym się próby oferowania czynności zarezerwowanych dla banków (w tym kredytu) grozi ukaranie grzywną do 5 mln zł lub karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Kredyt konsolidacyjny

Co to jest kredyt konsolidacyjny? Podstawowym atutem kredytu konsolidacyjnego jest zamiana wszystkich innych kredytów na znacznie tańszy jeden kredyt – zabezpieczony hipoteką. Dzięki temu, zamiast wielu, płaci się tylko jedną niską ratę. Kredytem konsolidacyjnym można spłacić dowolne inne kredyty, np. mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, linię debetową w rachunkach bieżących. Ponadto konsolidacja to duża oszczędność. Z powodu niższego oprocentowania, wartość miesięcznej raty jest w wielu przypadkach niższa niż suma wcześniejszych, nie skonsolidowanych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny ma także długi okres kredytowania, który może trwać nawet do 35 lat.

Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny – inaczej rewolwingowy – jest najczęściej dodatkową usługą w pakiecie dla osób posiadających konto osobiste (ROR). Bank prowadzący rachunek ROR, decydując się na przyznanie takiego kredytu, wyznacza na koncie maksymalny limit zadłużenia. Oznacza to, że bank nie otwiera nowego rachunku kredytowego – wykorzystanie dodatkowych środków przez klienta odbywa się poprzez rachunek bieżący. Kredyt odnawialny nie jest powiązany z określonym celem, tworzy natomiast stale dostępną linię kredytową. Odnawialność kredytu przejawia się w możliwości wielokrotnego wykorzystania przyznanych pieniędzy, gdyż każda spłata zmniejsza zadłużenie i pozwala na ponowne dysponowanie spłaconymi środkami i pozostałą resztą kredytu.

Kredyt refinansowy

Co to jest kredyt refinansowy? Jest to kredyt przeznaczony na spłatę innego kredytu zabezpieczonego hipoteką, zaciągniętego w innym banku. Warto pomyśleć o refinansowaniu, kiedy znacząco zmieniły się warunki przyznawania kredytów – na korzystniejsze, a aktualny bank nie jest chętny do renegocjacji Twojego kredytu. Refinanansowanie ogólnie oznacza wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego, który istnieje aktualnie i zastąpienie go nowym kredytem refinansowym, który zawierany jest zwykle na korzystniejszych dla nas warunkach niż kredyt mieszkaniowy, który spłacaliśmy dotychczas.

Karta kredytowa

Co to jest karta kredytowa? Jest to karta, która zapewnia darmowy kredyt od banku. Używając karty kredytowej nie kupujemy za własne pieniądze, tylko za należące do banku. Klient, płacąc kartą kredytową, pożycza od banku pieniądze do wysokości wyznaczonego w umowie limitu. Jeśli odda je w ciągu ustalonego okresu (40-55 dni), nie płaci odsetek. Jeśli jednak nie zdąży, zapłaci znacznie więcej niż w przypadku zwykłej linii debetowej na koncie osobistym. Oprocentowanie kredytu na karcie to najdroższy z możliwych kredytów – waha się od 19 do 45 proc. w skali roku. od każdej transakcji dokonanej kartą kredytową bank pobiera ok. 2 proc. prowizji od sklepu. Oznacza to, że nawet jeśli klient oddaje pieniądze w terminie, wydawca karty zawsze wyjdzie na swoje. Kartą kredytową nie opłaca się wypłacać pieniędzy z bankomatu – prowizje mogą sięgnąć nawet kilkunastu złotych. Musisz jednak pamiętać o tym, że pomimo niewątpliwych korzyści związanych z możliwością korzystania z oferowanej gotówki – karta kredytowa to nadal pewna forma kredytu, a więc nawet w przypadku spłacania karty w ustalonym terminie nadal będziesz ponosić opłaty za kartę, do których należy opłata za wydanie karty lub za kolejny rok jej używania, a także obowiązkowe ubezpieczenia – kredytu, karty i pozostałe – każdy bank może wymagać innych.

Karta debetowa

Co to jest karta debetowa? Jest to karta płatnicza służąca do dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych, dokonywania płatności w internecie, oraz podejmowania gotówki z bankomatów w granicach środków posiadanych na rachunku rozliczeniowym (oszczędnościowo-rozliczeniowym – ROR) użytkownika karty.

Rachunek bankowy

Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe. W umowie rachunku bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. W określonych sytuacjach księgowania na rachunku mogą być dokonywane także z inicjatywy banku (np. pobieranie opłat). Bez dyspozycji klienta dokonywane są też zajęcia z tytułów wykonawczych. Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki. Bank odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej dyspozycji. O przebiegu księgowań klient informowany jest za pomocą wyciągu z rachunku bankowego. Bank zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bankowej.

Debet

Debet to ujemne saldo na rachunku bankowym (koncie osobistym), czyli pewnego rodzaju dług wobec banku. Korzystanie przez osoby fizyczne z debetu nie wymaga zawierania umowy kredytowej, bo wynika z ogólnych warunków umowy o rachunek bankowy. Debet to rodzaj pożyczki – wygodnej i szybkiej, ale za to dosyć drogiej i możliwej do wykorzystania jedynie w bardzo krótkim okresie. Aby ją zaciągnąć nie potrzeba zabezpieczenia. O szybkości decyduje możliwość wykorzystania debetu w każdej chwili, tj. poprzez wypłatę gotówki w kasie banku, z bankomatu, płacąc czekiem lub kartą płatniczą. Kwoty, jakie można wykorzystać w ramach debetu, nie są jednak imponujące, na ogół sięgają one kwot ok. 300-500 zł. Decydując się na korzystanie z debetu do pokrycia czasowych braków pieniędzy należy się również liczyć z dość wysokim oprocentowaniem, sięgającym nawet ponad 25 %. Ponadto debetowy dług należy spłacić szybko, bo debet to z założenia pożyczka krótkoterminowa. W większości banków debet powinien być pokryty w ciągu 30 dni od zaciągnięcia kredytu.