RRSO i opłaty

RRSO

RRSO to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez konsumenta. Określa go procentowo w stosunku do kwoty kredytu. jednak nie kwotowo. RRSO jest liczony w stosunku rocznym. W celu obliczenia RRSO uwzględnia się należności w wysokości z dnia zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO ) to oficjalne wyliczenie służące konsumentowi do porównania kosztów kredytów oferowanych przez różne instytucje finansowe. Uwzględnia się w nim nie tylko oprocentowanie pożyczanych pieniędzy, lecz także część pozostałych kosztów kredytu (np. prowizje). Zdarza się, że mimo niższego nominalnego oprocentowania rzeczywiste koszty pożyczki są wyższe niż w ofercie konkurencyjnej instytucji finansowej. Sposób wyliczenia RRSO dokładnie określa załącznik nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Maksymalny koszt kredytu

Ustawa o kredycie konsumenckim nie określa maksymalnego kosztu kredytu. Jej przepisy pozwalają jedynie określić całkowity koszt konkretnego kredytu. Art. 359 Kodeksu cywilnego przewiduje, że odsetki maksymalne nie mogą wynieść więcej niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (w grudniu 2012 r. to 24%). Koszty odsetek nie są jednak jedynym kosztem kredytu. Oprócz tego kredytodawca może pobierać od kredytobiorcy wiele innych opłat związanych z taką umową. Od 18 grudnia 2011 r. nie ma już ograniczeń co do wielkości opłat i prowizji w stosunku do kwoty kredytu, ale do ograniczenia ich wysokości mają się przyczynić szczegółowe obowiązki informacyjne kredytodawców, dzięki czemu łatwiej jest porównywać oferty i znajdować te z niskimi kosztami kredytu.

Oprocentowanie a RSSO

Odsetki, podobnie jak i opłaty, prowizje oraz inne koszty, są elementami składającymi się na całkowity koszt kredytu. Całkowity kosz kredytu przedstawiony w ujęciu procentowym do całkowitej kwoty kredytu to rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Kredytodawcy są obowiązani informować o RRSO dla kredytu konsumenckiego po to, aby konsument mógł stwierdzić, która oferta jest dla niego korzystniejsza pod względem ponoszonych kosztów.

Opłaty i prowizje

Nie ma obecnie przepisów zawierających katalog opłat i prowizji, jakie banki i inne instytucje udzielające kredytów mogą pobierać. Ustawa o kredycie konsumenckim pozwala pożyczkodawcom na pobieranie opłat i prowizji, jednakże nie wskazuje ona, jakie rodzaje mogą być pobrane, a jedynie nakazuje poinformować konsumenta w umowie o wszystkich, jakie konsument będzie zobowiązany ponieść z tytułu zawartej umowy pożyczki. Jednakże wszelkie opłaty i prowizje pobierane przez kredytodawców powinny wyrównywać rzeczywiste koszty poniesione przez niego w związku z podjęciem danej czynności i nie powinny być rażąco wysokie dla konsumenta.

Formularz informacyjny

Jak mogę sprawdzić, ile wyniosą wszystkie opłaty i jakiej wysokości raty kredytu będę płacić? Jak oszacować koszty pożyczki? Informacje o wszystkich opłatach i kosztach powinny znaleźć się w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, który powinien być konsumentowi wręczony przed zawarciem umowy. Formularz jest tabelarycznym zestawieniem informacji o kredytodawcy, kosztach kredytu, zabezpieczeniach, usługach dodatkowych i ich kosztach. Wzór formularza został wprowadzony ustawą o kredycie konsumenckim i kredytodawcy powinni wypełniać go w ten sam sposób. W założeniu ma to ułatwić kredytobiorcom porównanie różnych ofert dostępnych na rynku.

Opłata przygotowawcza

Opłaty przysługują kredytodawcy jedynie w razie zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Odmowa zawarcia umowy oznacza, że kredytodawca nie może pobierać żadnych opłat przygotowawczych, bo opłaty te są należne jedynie dopiero po zawarciu umowy. W razie skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny opłata przygotowawcza także powinna być zwrócona. W przypadku odstąpienia od umowy kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki

Odstąpienie nie może wiązać się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów (takie jak np. kary, zatrzymanie opłaty przygotowawczej, prowizja). Konsument obowiązany jest do zapłaty odsetek za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty kredytu. Kredytodawca nie musi też zwracać konsumentowi bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Usługi dodatkowe

Z umową kredytową mogą być powiązane usługi dodatkowe. To takie usługi, z których musimy skorzystać, aby otrzymać kredyt lub otrzymać go na określonych warunkach. Informacje o usługach dodatkowych i ich kosztach powinny znaleźć się w formularzu informacyjnym. Niekiedy jednak kredytodawca wymaga od nas skorzystania z usługi dodatkowej, której sam nie oferuje. W takim wypadku wystarczająca jest informacja o obowiązku skorzystania z takiej usługi. Odstąpienie od umowy kredytowej jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową, jeżeli usługa dodatkowa jest świadczona przez kredytodawcę albo na podstawie umowy z kredytodawcą.

Dodaj komentarz