Procedura windykacyjna

Windykacja wierzytelności – definicje

Windykacja wierzytelności pieniężnych oznacza zespół działań zmierzających do odzyskania należności pieniężnych przysługujących wierzycielowi wobec osoby fizycznej, czyli dłużnika, który danej należności terminowo nie spłacił. Windykacja obejmuje zazwyczaj dwa etapy. Pierwszy to windykacja przedsądowa, na którą składa się gromadzenie informacji o dłużnikach; sporządzanie, wysyłanie i monitorowanie wezwań do zapłaty, ponagleń; prowadzenie korespondencji z dłużnikami w sprawie spłaty zadłużenia; przygotowywanie dla kancelarii prawnej kompletu materiałów w celu wyegzekwowania roszczeń na drodze sądowej. Drugi etap to windykacja sądowa, na którą składa się wystąpienie do sądu z powództwem o zapłatę przeciwko dłużnikowi; doprowadzenie do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego (nakaz zapłaty, wyrok, ugoda); kierowanie wniosków do komornika i prowadzenie egzekucji komorniczej.

Windykacja w trybie indywidualnym

Windykacja przedsądowa może mieć kilka etapów. Poniżej wskazano przykładową ścieżkę, jednakże należy pamiętać, że wierzyciel może zrezygnować z praktycznie każdej z niżej wymienionych czynności i przejść od razu do windykacji sądowej. Te etapy to:
1. Rejestracja wierzytelności;
2. (po 1 dniu) Wysłanie wezwania do zapłaty;
3. (po 5 dniach) Telefon do dłużnika;
4. (po 14 dniach) Kolejny telefon do dłużnika;
5. Gdy telefon był skuteczny i dłużnik zadeklarował spłatę wierzytelności, w przeciągu 30 dni następuje kolejna czynność:
6. (po upływie 30 dni) kontrola spłaty, jeśli brak spłaty – telefon do dłużnika;
7. (brak spłaty po 30 dniach) telefon do dłużnika – bezskuteczny;
8. (po 1 dniu) Telefon do dłużnika – deklaracja spłaty w ciągu 3 dni;
9. (po 3 dniach brak spłaty) – Telefon do dłużnika – bezskuteczny;
10. (po 1 dniu) – Telefon do dłużnika – bezskuteczny, przejście do standardowej procedury, czyli:
11. (po 14 dniach) Wysłanie wezwania przedsądowego;
12. (po 14 dniach) Telefon do dłużnika;
13. (po 30 dniach) Przekazanie do kancelarii.

Windykacja przedsądowa

Inicjatywa wszczęcia procedury windykacyjnej spoczywa zawsze na firmie udzielającej chwilówki, który monitoruje na bieżąco terminowość spłat wierzytelności pieniężnych jej należnych. Każda firma ma inne procedury i należy się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. Różnią się one konsekwencjami oraz stosowanymi terminami. Podane niżej są jedynie przykładowe. Zazwyczaj w przypadku stwierdzenia zwłoki w zapłacie wymagalnej wierzytelności wynikającej z umowy, prowadzący windykację sporządza i wysyła do dłużnika listem poleconym przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym zakreśla dłużnikowi kilku lub kilkunastodniowy termin do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Wezwanie do zapłaty winno wymieniać co najmniej dane i adres dłużnika zgodne z danymi pozyskanymi w czasie powstania zobowiązania; podstawę roszczeń (nr należności, data wystawienia, termin płatności); kwotę wymagalnych niezapłaconych należności.
Prowadzący windykację sprawdza, czy po upływie odpowiedniego terminu od wysłania wezwania do zapłaty, wierzytelność została uregulowana w całości lub w części lub czy dłużnik odpowiedział pisemnie na wezwanie zwracając się do wierzyciela o prolongatę terminu płatności albo kwestionując wierzytelność. Jeśli w wyznaczonym terminie zapłaty (wynikającym z wezwania do zapłaty lub z ewentualnej prolongaty) należność nie została przez dłużnika w ogóle uregulowana lub uregulowana tylko częściowo, prowadzący windykację, występuje z wnioskiem o podjęcie windykacji sądowej. We wniosku o podjęcie windykacji sądowej należy podać dokładne dane dłużnika oraz adres. Na prowadzącym windykację spoczywa obowiązek ustalenia aktualnych danych dłużnika.
Do wniosku o podjęcie windykacji sądowej prowadzący windykację dołącza wezwanie do zapłaty, które zostało skierowane do dłużnika; kompletną korespondencję z dłużnikiem dotyczącą sprawy; posiadane dokumenty dotyczące danych dłużnika; dowody zapłat częściowych.

Windykacja sądowa

Windykację sądową, na podstawie wniosku o podjęcie windykacji sądowej, wszczyna i prowadzi Kancelaria Prawna. Na podstawie kompletnego wniosku o podjęcie windykacji sądowej, radca prawny, bezzwłocznie sporządza i kieruje do właściwego sądu, pozew o zapłatę. Niezwłocznie po otrzymaniu z sądu prawomocnego sądowego tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty, wyroku) radca prawny przesyła jego kopię wierzycielowi.

Egzekucja komornicza

Jeśli pomimo zasądzenia, należność nie została w ogóle uregulowana lub uregulowana tylko częściowo, prowadzący sprawę windykacyjną, po uprawomocnieniu się tytułu wykonawczego, występuje do Kancelarii Prawnej o podjęcie egzekucji komorniczej. Na podstawie Wniosku o podjęcie egzekucji komorniczej, radca prawny występuje do sądu o nadanie nakazowi zapłaty/wyrokowi klauzuli wykonalności (jeśli wcześniej tytuł wykonawczy nie był nią opatrzony) i po jej nadaniu przez sąd, niezwłocznie występuje z wnioskiem do właściwego miejscowo komornika o wszczęcie wobec dłużnika egzekucji. Windykator nadzoruje prawidłowość i terminowość dokonywanych przez komornika czynności. Skuteczna egzekucja może spowodować odzyskanie całej kwoty należności, wraz z odsetkami i kosztami prowadzenia windykacji. Wszelkie wydatki związane z prowadzeniem sprawy po podpisaniu umowy pokrywa najczęściej windykator – z wyjątkiem opłaty sądowej oraz zaliczki komorniczej. Opłaty są bardzo różne i zależą od konkretnej oferty, z którą należy dokładnie się zapoznać. Firma windykacyjna za swoje usługi może zażądać np. 10% – 30% odzyskanej kwoty. Sądowa procedura windykacyjna trwa najczęściej około 2 lat. Jeśli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna, radca prawny / windykator przekazuje wierzycielowi postanowienie komornika o jej umorzeniu w celu uznania wierzytelności za nieściągalną. Bezskuteczna egzekucja komornicza może być ponawiana, jeśli w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, tytuł wykonawczy nie uległ przedawnieniu a wierzyciel powziął wiadomość o zmianie sytuacji majątkowej dłużnika rokującej odzyskanie wierzytelności.

Dodaj komentarz