Konsekwencje spóźnionej płatności

Pożyczkę należy brać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest Ci naprawdę potrzebna. Nikt jej nie bierze z zamiarem jej nie spłacania, ale zawsze może się zdarzyć, że Twoja sytuacja finansowa stanie się po pewnym czasie jeszcze gorsza niż była, kiedy pożyczkę brano. Wtedy może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie terminowo spłacać długu. Z czym należy się liczyć, jeżeli nie spłacamy terminowo naszego zadłużenia?

Gdzie szukać zapisów o konsekwencjach opóźnienia spłaty?

Konsekwencje opóźnienia spłaty pożyczki powinny być wyraźnie określone w umowie pożyczkowej. To tam winny być zawarte szczegółowe zapisy, z czym należy się w takiej sytuacji liczyć. Obowiązkiem pożyczkodawcy jest powiadomić pożyczkobiorcę na piśmie o wszelkich możliwych konsekwencjach opóźnień w spłacie. Jeżeli takich zapisów w umowie nie ma, nie należy takiej umowy podpisywać. Jakiekolwiek kwestie nie uregulowane w umowie mogą być dochodzone na drodze sądowej.

Podwyższone koszty pożyczki

Zwykle w przypadku opóźnienia spłat kredytu stosuje się dodatkowe opłaty. Może być to opłata za każdy monit przypominający, że dług nie jest regulowany, np. 15 zł za każdy list (każdy rodzaj stosowanej korespondencji) lub telefon (koszta rozmowy telefonicznej). Nie jest wykluczonym, że te opłaty zostaną dodane do sumy pożyczki, i będą przedmiotem późniejszej spłaty. Prawem pożyczkodawcy będzie również stosowanie w takich okolicznościach np. podwyższonych odsetek. Nie da się ujednolicić zagadnienia i przedstawić jednorodnej informacji, jakie są to konkretnie koszty – każdy z pożyczkodawców ma prawo regulować je według własnej potrzeby. Niemniej – zawsze musisz być o nich – jako pożyczkobirca – poinformowany uprzednio. Ponadto oczywiście nie należy podpisywać umowy in blanco – nie wypełnionej we wszystkich punktach. Ponadto należy się domagać wydania jednego egzemplarza umowy.

Regulacja prawna

Art. 14 Ustawy o kredycie konsumenckim: „W razie zwłoki konsumenta z zapłatą dwóch pełnych rat kredytu, kredytodawca może wypowiedzieć umowę po uprzednim wezwaniu konsumenta, w trybie określonym w umowie kredytowej, do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni.”

Inne rozwiązania

W pewnych przypadkach pożyczkodawca może pozwolić na czasowe zawieszenie spłat pożyczki, jeżeli zostanie o tym uprzednio w odpowiednim, ustalonym wcześniej czasie, powiadomiony. W takim przypadku odsetki wynikające z opóźnienia spłat będą dodawane do sumy pożyczki. Niemniej należy liczyć się z tym, że przy pożyczkach o charakterze terminowym nie będzie to jedyny koszt w takiej sytuacji. Ważne – każdy z pożyczkodawców, którego oferta została opisana w tym serwisie, będzie chciał w pierwszej kolejności pójść na kompromis z dłużnikiem – warto skorzystać z takiej propozycji. Dłużnik niewypłacalny to także problem dla pożyczkodawcy – może on nie otrzymać swej należności w pełnej kwocie ustalonej uprzednio, więc zależy mu na przeprowadzeniu postępowania polubownego.

Dodaj komentarz