FAQ

Jakie są rodzaje kredytów?

Kredyt konsumencki — kredyt o równowartości lub w wysokości do 255 000 zł, którego udzielanie regulują przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim obowiązującej od 18 grudnia 2011 r. Udzielany jest konsumentowi, a zatem osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej. Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje szereg uprawnień dla konsumenta: 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy o kredyt, prawo do otrzymania formularza informacyjnego, w którym znajdują się wszystkie istotne elementy umowy kredytowej, prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt, prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Kredytem konsumenckim jest w szczególności: umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu prawa bankowego do wysokości 255 000 zł, umowa o kredyt odnawialny. Ustawa o kredycie konsumenckim nie obejmuje natomiast kredytów „0 procent” (bez odsetek i innych kosztów) oraz kredytów udzielanych na podstawie szczególnych przepisów, których koszty są niższe od powszechnie stosowanych na rynku. Będą to np. kredyty w programie „Rodzina na swoim” albo dofinansowywane przez instytucje państwowe, np. na termomodernizację budynków, instalację paneli słonecznych itp., kredyty studenckie, tzw. kredyty „powodziowe”.

Kredyt gotówkowy — co do zasady kredyty gotówkowe to kredyty konsumenckie, które podlegają ustawie o kredycie konsumenckim. Kredyty gotówkowe są jednym z najbardziej popularnych produktów bankowych i parabankowych. Mogą być przeznaczone na dowolny cel, charakteryzuje je nieskomplikowana i szybka procedura ich uzyskania, z tego też powodu nazywane są częściej pożyczkami gotówkowymi.

Jakie są różnice pomiędzy kredytem a pożyczką?

Umowa pożyczki regulowana jest w kodeksie cywilnym, ale podlega także przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Umowa o kredyt podlega przepisom ustawy Prawo bankowe i ustawy o kredycie konsumenckim. Umowa pożyczki w rozumieniu kodeksu cywilnego może zostać zawarta ustnie, natomiast zgodnie z treścią art. 720 § 2 kodeksu cywilnego, jeśli wartość pożyczki przekracza 500 złotych, powinna być zawarta pisemnie dla celów dowodowych. Jeśli umowa pożyczki jest jednocześnie kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim wówczas także powinna być zawarta na piśmie. Umowa kredytu bankowego powinna być zawarta na piśmie, co wynika z art. 69 ustawy prawo bankowe. Jednakże należy mieć także na względzie art. 7 ust. 2 ustawy prawo bankowe, który odnosi się do bankowości elektronicznej. Przy tego rodzaju usługach umowa o kredyt może być zawarta w formie elektronicznej przy spełnieniu odpowiednich wymagań przewidzianych ustawą prawo bankowe, pomimo, że ustawodawca zastrzegł formę pisemną w art. 69 ustawy. Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze i inne rzeczy oznaczone co do gatunku np. przedmioty materialne. Natomiast przedmiotem kredytu są wyłącznie środki pieniężne. Pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel, natomiast kredytu bank udziela na ściśle określony cel opisany we wniosku kredytowym — jest to tzw. zasada celowości kredytu. Pożyczkodawca nie ma prawa kontroli sposobu wykorzystania pożyczki, natomiast kredytodawcy przysługuje prawo kontroli, czy kredyt wykorzystywany jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej. Przysługuje mu również prawo wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że kredyt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem.

Czy mogę wcześniej spłacić kredyt konsumencki?

Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. Kredytodawca musi się rozliczyć z konsumentem w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty należne za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Koszty te zwracane są też proporcjonalnie w razie wcześniejszej spłaty jedynie części kredytu. Kredytodawca może jednak zastrzec sobie w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem. Pobranie prowizji jest dozwolone, gdy spłata kredytu przed terminem przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jak działa weksel zabezpieczający świadczenie?

Weksel to dokument o charakterystycznym wyglądzie, który ucieleśnia bezwarunkowe zobowiązanie osoby na nim podpisanej do zapłaty wymienionej w nim kwoty pieniężnej. Zgodnie z art. 41 ustawy kredyt konsumencki może być zabezpieczony przy pomocy weksla lub czeku, ale z pewnymi ograniczeniami. Weksel lub czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną. Oznacza to, że nie jest możliwe przeniesienie prawa wynikającego z weksla lub czeku na inną osobę niż instytucja finansowa udzielająca kredytu konsumenckiego. W razie przyjęcia przez kredytodawcę weksla niezawierającego klauzuli „nie na zlecenie” i przeniesienia takiego weksla lub czeku na osobę trzecią, kredytodawca jest zobowiązany do naprawienia poniesionej przez konsumenta szkody przez zapłatę weksla.

Jakie dokumenty dostanę przed podpisaniem umowy z kredytodawcą?

Przed zawarciem umowy konsument powinien otrzymać formularz informacyjny, w którym zawarte będą informacje dotyczące kosztów związanych z kredytem. Ponadto, konsument ma prawo otrzymać bezpłatny projekt umowy, o ile w ocenie kredytodawcy/pośrednika spełnia on warunki udzielenia kredytu. Kredytodawca/pośrednik powinien też udzielić nam wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do treści zawartych w formularzu lub umowie. Przy zawieraniu umowy, konsument powinien również otrzymać wzór odstąpienia od umowy.

Pożyczka przez internet — na co zwrócić uwagę?

Aby sprawdzić wiarygodność wirtualnego kredytodawcy, należy dokładnie sprawdzić z jakim podmiotem mamy do czynienia, tj. czy jest to bank, SKOK, czy podmiot parabankowy. W ostatnim przypadku warto sprawdzić doniesienia prasowe dotyczące danego przedsiębiorcy. Istnieją bowiem przedsiębiorcy którzy wymagają — przed podpisaniem umowy — zapłacenia wysokiej opłaty przygotowawczej, a następnie nie udzielają konsumentowi kredytu, zazwyczaj z uwagi na brak zdolności kredytowej. Oczywiście, należy bardzo dokładnie zapoznać się z ofertą i warunkami umowy, a w razie wątpliwości zasięgnąć informacji. W przypadku ofert internetowych, należy także upewnić się czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który sam udziela pożyczek, czy też jedynie pośredniczy w udzielaniu pożyczek przez osoby prywatne (tzw. platformy pożyczkowe). Jest to o tyle istotne, że w przypadku pożyczki udzielonej konsumentowi przez innego konsumenta nie mają zastosowania przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Konsument powinien również otrzymać formularz informacyjny zawierający informacje o kosztach kredytu. Jeżeli jednak umowa jest zawierana na odległość na wniosek konsumenta, a wybrany środek porozumiewania się na odległość nie pozwala na przekazanie formularza informacyjnego — formularz powinien zostać przekazany niezwłocznie po zawarciu umowy.

Jakie są infolinie – gdzie szukać pomocy dla pożyczkobiorców?

W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy jednej z następujących instytucji:
– Infolinia konsumencka — obsługiwana przez prawników Federacji Konsumentów, którzy pod numerem telefonu 800 007 707 udzielają bezpłatnych informacji i porad prawnych.
– Centrum E-porad — prowadzone przez ekspertów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, którzy odpowiadają na pytania konsumentów wysłane mailem na adres: porady@dlakonsumentow.pl. Pomoc prawna jest bezpłatna. W wypadku, gdy sprawa wymaga bezpośredniej konsultacji dyżurujący prawnicy wskażą właściwą instytucję lub organizację.
– Federacja Konsumentów — niezależna organizacja pozarządowa, której głównym celem jest ochrona indywidualnych praw i interesów konsumentów. Wykonuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa prawnego na rzecz indywidualnych konsumentów, a także podejmowanie czynności w ramach ochrony prawnej konsumentów (np. reprezentowanie konsumentów w postępowaniach sądowych). Więcej informacji o zakresie działania Federacji Konsumentów można uzyskać na stronie internetowej www.federacja-konsumentów.org.pl.
– Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów — prowadzi bezpłatne poradnictwo konsumenckie, udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, podejmuje w imieniu i na rzecz konsumentów interwencje, udziela pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Jednocześnie rzecznik konsumentów jest uprawniony do udzielania innych form pomocy w zakresie ochrony praw konsumentów. Lista rzeczników dostępna jest na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl.


Jeżeli szukasz odpowiedzi, jak założyć konto osobiste (ROR), jakie przygotować dokumenty i które kontowybrać, a także, jak wybrać najlepszy kredyt, czy skorzystać z usług doradcy – dowiesz się tutaj. Wybierz Twoje pytanie:

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta osobistego?
W jaki sposób założyć konto osobiste?
Które konto osobiste wybrać?
Jak wybrać najlepszy kredyt?
Czy skorzystać z usług doradcy kredytowego?
Co zrobić, gdy wzięty przez nas kredyt z jakiegokolwiek powodu nam nie odpowiada?
Na co zwrócić uwagę zawierając umowę kredytową z bankiem?
Jakie mogą być dodatkowe koszty kredytu?
Jakie wybrać raty kredytu – stałe czy malejące?

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta osobistego?

Zazwyczaj do założenia konta osobistego wystarczy dowód osobisty.

W jaki sposób można założyć konto osobiste?

Jest to możliwe na kilka sposobów – najłatwiej składając wniosek przez internet na stronie banku. Zazwyczaj jest to również możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK) danego banku. Oczywiście jest to również możliwe – lecz zazwyczaj niekonieczne – w czasie wizyty w placówce banku. Otwarcie konta jest praktycznie zawsze darmowe / bezpłatne / nic nie kosztuje.

Które konto osobiste wybrać?

Każdy kieruje się swoimi preferencjami. Aby pomóc Ci w wyborze, w serwisie znajdują się działy Rankingi orazForum. Skorzystaj z zebranych tam bezpłatnych porad lub porównaj konta według informacji podanych przy każdym z kont w dziale Konta osobiste .

Jak wybrać najlepszy kredyt?

Wybór oferty kredytu zależy od Twoich oczekiwań i potrzeb. Nie ma jednej, najlepszej oferty kredytu dla każdego. Należy wziąć pod uwagę: jakimi środkami się dysponuje, na jaki cel potrzebny jest kredyt, przez jaki okres chcemy go spłacać. Aby nie popełnić błędu, należy uważnie przeczytać zarówno ofertę, jak i umowę. Przed podpisaniem dokumentów warto uważnie zapoznać się z regulaminem oraz tabelą opłat i prowizji. W przypadku kredytów walutowych, należy zwrócić uwagę na tabelę kursów, czy występują duże różnice między kursem kupna i sprzedaży oraz na jakiej podstawie bank je ustala. Warto również wziąć pod uwagę wymagane przez kredytodawcę zabezpieczenia.

Czy skorzystać z usług doradcy kredytowego?

Zadaniem doradcy kredytowego jest bezstronna pomoc przy wyborze kredytu, który w najlepszy sposób zrealizuje Twoje potrzeby. Jednymi z pierwszych, którzy zaczęli profesjonalnie świadczyć takie usługi, są specjaliści Open Finance. Potencjalny kredytobiorca może na krótkim spotkaniu zapoznać się z ofertą kilkunastu banków. Może oferty porównać według różnych kryteriów i wówczas zdecydować się na wybór najlepszej. Doradca Open Financeindywidualnie zajmie się przyszłym kredytobiorcą i pomoże dokonać właściwego wyboru.

Co zrobić, gdy wzięty przez nas kredyt z jakiegokolwiek powodu nam nie odpowiada?

Prawie każdy kredyt można zmienić. Wystarczy, że zaciągniemy tzw. kredyt refinansowany. Jest to nowy kredyt, który zaciągniemy na spłatę starego w innym banku na lepszych warunkach.
Można również próbować negocjować warunki kredytu z bankiem, jednak nie można liczyć na zbyt wiele. Możliwość negocjacji pojawia się zazwyczaj przy dużych kredytach i oferowana jest dla kredytobiorców o wysokich dochodach. Na specjalne traktowanie mogą liczyć głównie starzy klienci banku.

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę kredytową z bankiem?

Najważniejszy jest realny koszt kredytu. Jeżeli bank zarabia na kredycie więcej niż 2 proc., to wówczas nie powinniśmy go zaciągać. Warto także zadbać o to, aby wcześniejsza spłata oraz przewalutowanie, jeżeli weźmiemy kredyt w walucie obcej, były bezkosztowe. Podpisując umowę należy zwrócić uwagę na to, czy bank oferuje wakacje kredytowe, karencję spłat, czy wymaga dostarczania dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody. Warto również sprawdzić, jak będzie zmieniało się oprocentowanie kredytu, od czego będzie zależała ta zmiana i w jakich terminach będzie występowała. Jeżeli wybieramy raty równe, to należy zwrócić uwagę jak są tworzone – jak duży procent stanowią odsetki a jak duży kapitał.

Jakie mogą być dodatkowe koszty kredytu?

• opłata za rozpatrzenie wniosku (rzadko spotykana),
• prowizja za przyznanie kredytu (jej wysokość różni się w zależności od banku od 0 proc. do 2 proc. wartości udzielonego kredytu)
• ubezpieczenie spłaty kredytu – jeśli nie występuje to banki proponują (obligatoryjnie) ubezpieczenie od utraty pracy przez pierwszy lata spłaty kredytu (wysokość zazwyczaj ok. 1 proc. kwoty kredytu rocznie).

Jakie wybrać raty kredytu – stałe czy malejące?

Banki najczęściej oferują dwie możliwości: malejące raty kapitałowo-odsetkowe oraz równe raty kapitałowo-odsetkowe. Zarówno raty równe, jak i malejące składają się z dwóch części: kapitału i odsetek. Część kapitałowa to pieniądze, które pożyczyliśmy od banku i oddajemy je w cyklach miesięcznych. Odsetki to opłata pobierana przez bank za udostępnienie nam kapitału. W przypadku rat malejących bank wylicza wysokość części kapitałowej, dzieląc kwotę kredytu przez liczbę miesięcy, na które zaciągane jest zobowiązanie (każda rata kapitałowa jest równej wysokości). Do części kapitałowej dodawana jest część odsetkowa i tak powstaje rata malejąca. W tym wariancie kapitał spłacany jest równomiernie i dynamicznie. Aby obliczyć wysokość rat równych, bank nalicza należne odsetki w całym okresie kredytowania, dodaje je do pożyczonego kapitału i dzieli uzyskaną kwotę przez okres spłaty. Na początku spłaty, zdecydowaną większość raty stanowi część odsetkowa, natomiast przy ostatnich ratach spłacamy głównie kapitał.
Raty równe czy malejące? Odpowiedź zależy przede wszystkim od ilości posiadanejc gotówki oraz naszego podejścia. Sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy preferujemy płacić stałą miesięczna kwotę przez cały okres kredytowania, która na początku (pierwsze 4-5 lat) w porównaniu do rat malejących jest niższa. Czy jednak wolimy zacząć spłacać kredyt od rat wyższych w porównaniu do rat stałych, które wraz z upływem czasu będą maleć.